Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de Asbestdakenkaart, het asbestdakenverbod en het verwijderen van asbest. Heeft u een vraag die hier niet tussen staat, neem dan contact op met asbest@overijssel.nl

Asbestdakenkaart

Over het gebruik van de Asbestdakenkaart

Mijn dak is groen op de kaart, maar ik weet zeker dat ik een dak van asbest heb. Hoef ik nu geen actie te ondernemen?

Als eigenaar hoort u te weten of u een dak van asbest hebt. Uw kennis of die van een asbestdeskundige gaat boven de informatie van de kaart. De kaart is een indicatie op basis van onder andere luchtfoto's.
Schaduw of begroeiing (mos) op uw dak kan het de door gebruikte techniek hebben beïnvloed. Juridisch kunt u geen rechten ontlenen aan de kaart. Geeft de kaart aan dat uw dak geen asbest bevat, dan betekent dat niet dat u uw asbestgolfplaten of asbestdakleien niet hoeft te saneren.

Mijn dak wordt als rood aangegeven en is daarmee (deels) verdacht. Ik weet zeker dat ik geen asbestdak heb. Wat nu?

Bij een rood dak is het nog steeds mogelijk dat het dak geen asbest bevat. Nadat er vanaf 1994 geen asbestgolfplaten (of asbestdakleien) meer mochten worden toegepast, zijn er nieuwe golfplaten op de markt. De kwaliteit van de eerste generatie nieuwe golfplaten is slecht. De platen verweren nog sneller dan de golfplaten met asbest. Daardoor lijken ze veel op asbestgolfplaten. Dit verschil is alleen aantoonbaar als de platen het kenmerk ‘NT’ hebben. Dit is zichtbaar aan de onderkant van de platen. Ook het bouwjaar van het gebouw/pand kan uitsluitsel bieden. Ook is gebleken dat cementpannen (ook wel sneldekkers) sterk lijken op asbestgolfplaten, terwijl ze geen asbest bevatten. Kijk op de pagina van MilieuCentraal voor alle kenmerken van asbestdaken. Als u zeker weet dat u een asbestvrij dak heeft, geef dit dan door via het reactieformulier.

Is er een landelijk overzicht in welke gemeenten een inventarisatie is uitgevoerd?

Ja, daarvoor is de Landelijke Asbestdakenkaart ontwikkeld. Deze kaart toont in welke gemeente een inventarisatie naar asbestdaken is uitgevoerd. Het verschil met de Asbestdakenkaart Overijssel is dat in de landelijke kaart per gemeente ook het aantal asbestverdachte daken en het totaal aantal vierkante meters aan asbestdaken is opgenomen. Deze cijfers zijn niet zichtbaar in de Overijsselse versie. De landelijke kaart gaat op termijn mogelijk doorverwijzen naar de provinciale asbestdakenkaart en informatie verschaffen over gesaneerde vierkante meters, het aantal gesaneerde locaties en het totaal aantal resterende locaties met een asbestdak.
De aanleiding om de landelijke kaart te ontwikkelen is de in oktober 2018 door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin aan de Staatssecretaris is gevraagd om een landelijk overzicht te maken van het totaal aantal vierkante meters aan te saneren daken en dat te specificeren per gemeente.
 

Mijn woning staat niet op de kaart, klopt dat wel?

De inventarisatie van asbestverdachte daken is gebaseerd op panden uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) van 2017. Woningen gebouwd na 2017 staan niet op deze Asbestdakenkaart. Op, of in deze gebouwen zal geen asbest aanwezig zijn.

Over de Asbestdakenkaart

Hoe is deze Asbestdakenkaart gemaakt?

De Asbestdakenkaart is gemaakt op basis van luchtfoto’s. Daarnaast is er gebruik gemaakt van informatie uit basisregistraties, hoogtebestanden en kadastrale informatie. Alle dakvlakken zijn op een geautomatiseerde manier beoordeeld. Daarna is voor een deel van de daken een handmatige beoordeling gedaan.

Wordt de Asbestdakenkaart bijgewerkt?

Ja. De komende jaren blijft de kaart dynamisch. Om de data zo betrouwbaar mogelijk te houden, wordt ook geregistreerd welke daken gesaneerd zijn. Deze daken worden zichtbaar op de kaart, op basis van regelmatige updates en aanpassingen van de provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten.

Kan de Asbestdakenkaart fouten bevatten?

Ja. De Asbestdakenkaart is grotendeels geautomatiseerd tot stand gekomen en daardoor niet 100% betrouwbaar. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een roodgekleurd dak ((deels) verdacht), toch niet van asbest is. Dit kan het geval zijn bij daken met cementpannen of bij platte daken met grind. Ook kunnen daken in de kaart groen van kleur zijn (niet verdacht), terwijl ze toch voorzien zijn van een dakbedekking van asbest. Deze daken zijn wellicht niet opgemerkt omdat ze sterk begroeid zijn met mos of in de schaduw liggen. Ook kan het zijn dat een dak in zijn geheel nog niet op de kaart is weergegeven. Het pand is dan (nog) niet opgenomen in de basisregistratie van de gemeente.  Wanneer u een fout aantreft, vragen wij u dit te melden. Met die gegevens kunnen wij de kaart actualiseren.

Mag deze kaart wel gepubliceerd worden vanuit privacyoverwegingen?

Uit een juridische check van de provincie Overijssel blijkt dat er vanuit privacyoverwegingen geen gronden zijn om deze kaart niet voor publiek toegankelijk te maken. De kaart levert milieu-informatie over asbestdaken. Voor een definitie van het begrip milieu-informatie verwijst de Wet openbaarheid bestuur (Wob) in artikel 1 onder g naar artikel 19.1a van de Wet milieubeheer (hierna: Wm). De definitie van het begrip milieu-informatie is een uitvloeisel van het Verdrag van Aarhus en de EU-richtlijn toegang tot milieu-informatie. In artikel 19.1a Wm staat een opsomming van verschillende informatie, neergelegd in documenten, die tot milieu-informatie wordt gerekend.

De privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is van kracht per 25 mei 2018. De getoonde informatie op deze website (Asbestdakenkaart) bevat geen persoonlijke informatie of informatie die rechtstreeks herleid kan worden naar een persoon. Weliswaar wordt een adres getoond, maar dit is algemene informatie die via diverse openbare sites van de overheid (en ook van partijen zoals Google Maps) al vrij beschikbaar is.

De informatie over de toestand van de lucht en atmosfeer, het water, de bodem, het land, het landschap en de natuurgebieden behoort tot milieu-informatie. Ook behoort de informatie over de factoren die het milieu aantasten of naar alle waarschijnlijkheid kunnen aantasten tot milieu-informatie. Dit zijn onder andere stoffen of het vrijkomen van stoffen in het milieu die het milieu aantasten of kunnen aantasten. Dit is het geval bij asbestvezels.

Over het saneren/vervangen van uw asbestdak

Wie controleert of het asbest deskundig is verwijderd?

De toezichthouder(s) van de Omgevingsdiensten IJsselland en Twente voeren controles uit.

(Voor) wanneer moet ik mijn asbestdak saneren of vervangen?

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken verworpen. Dat betekent dat er voorlopig geen verbod op asbestdaken komt. Toch ziet de provincie graag dat dakeigenaren hun asbestdak aanpakken en vervangen. Het is veiliger én beter voor ieders gezondheid. 

Een verweerd of beschadigd dak kan een gevaar opleveren voor de gezondheid. De gemeente kan (op basis van de Woningwet) een directe sanering afdwingen. Een gecertificeerd inventarisatiebedrijf of een gespecialiseerde medewerker van de omgevingsdienst (met eventueel een ondersteunende analyse door een laboratorium) kan uitsluitsel geven.

Mag ik als particulier mijn asbestdak zelf verwijderen?

Onder voorwaarden mag u als particulier een asbestdak zelf verwijderen of vervangen. Het gaat dan om het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestdakplaten. Als particulier mag u zonder asbestinventarisatie per kadastraal perceel maximaal 35m2 aan asbesthoudende dakbedekking verwijderen. Laat u deze werkzaamheden door derden/een bedrijf uitvoeren, dan is een asbestinventarisatierapport wel verplicht. Voor meer informatie over welke werkzaamheden u zelf mag uitvoeren, verwijzen we u naar de website van Kenniscentrum Infomil van de Rijksoverheid.

Op de websites van veel gemeenten vindt u informatie om aan de slag te gaan met uw asbestdak, vindt u informatie om aan de slag te gaan met uw asbestdak, waar u rekening mee moet/kunt houden en hoe u de vervanging van uw asbestdak kunt betalen of kosten kunt verlagen. Ook op de website van Milieu Centraal is informatie en een filmpje te vinden over hoe u als particulier zelf uw kleine asbestdak aan kunt pakken.

Mag ik als ondernemer mijn asbestdak zelf verwijderen?

Als ondernemer mag u uw asbestdak niet zelf verwijderen, ongeacht de grootte.  Dit mag alleen een gecertificeerd saneringsbedrijf doen. Een asbestinventarisatierapport is verplicht. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Kenniscentrum Infomil van de Rijksoverheid.

Op de website van veel gemeenten vindt u informatie om aan de slag te gaan met uw asbestdak, waar u rekening mee moet/kunt houden en hoe u de vervanging van uw asbestdak kunt betalen of kosten kunt verlagen. Op zoek naar een certificeerde asbestsaneerder? Kijkt u dan op www.ascert.nl.

Waar vind ik een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf?

Op www.ascert.nl zijn professionele gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven te vinden.

Wat gebeurt er als ik mijn asbestdak niet saneer of vervang?

Het is veiliger én beter voor ieders gezondheid als asbestdaken zo snel mogelijk worden vervangen. Hoewel er voorlopig geen verbod op asbestdaken komt, is het toch verstandig om een plan te maken het bestaande asbestdak te vervangen of te verwijderen. Daken die sterk verweerd zijn, zijn lastiger, en dus duurder om te saneren.

Over het betalen van asbestdakvervanging

Kan ik subsidie krijgen voor asbestsanering?

De provincie Overijssel heeft op dit moment twee subsidies waar asbestsanering zijn opgenomen. Het gaat om de subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’ en de subsidie voor geschakelde asbestleidaken. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het loket van de provincie Overijssel. 

Enkele gemeenten in Overijssel hebben een subsidie voor het verwijderen van asbestdaken. Informeert u bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Hoe betaal ik de vervanging/sanering van mijn asbestdak?

Op de website van veel gemeenten vindt u informatie om aan de slag te gaan met uw asbestdak. Via de provincie Overijssel kunt u een informatiepakket aanvragen met daarin informatie over waar u rekening mee moet/kunt houden en hoe u de vervanging van uw asbestdak kunt betalen of kosten kunt verlagen. Ook energiebesparende mogelijkheden komen hierin terug. 

Over asbest

Is asbest gevaarlijk voor de volksgezondheid?

Het gevaar van asbest schuilt in het inademen van losse vezels. Asbestvezels in water en voedsel leveren, voor zover nu bekend, geen gevaar op voor de gezondheid. In de ‘gewone’ buitenlucht bevinden zich altijd asbestvezels. Deze hoeveelheid is heel klein en het gezondheidsrisico daarvan is zeer gering. Wanneer de asbestvezels zijn gebonden in asbesthoudende platen kunnen ze niet worden ingeademd. Het wordt anders als asbestvezels wél uit een materiaal kunnen vrijkomen (verwering of beschadiging). Het gedurende langere tijd inademen van veel vezels geeft meer kans op gezondheidsschade dan een korte of eenmalige blootstelling. Wanneer u denkt dat u in contact bent geweest met asbestvezels en u zich zorgen maakt over uw gezondheid, neemt u dan contact op met de  GGD Overijssel. Ook als u andere vragen heeft over asbest en gezondheid kunt u bij hen terecht. 

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn veel soorten toegepast: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).Asbest werd met of zonder een bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Dit deed men door het te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Zo wordt asbest hechtgebonden. In de loop van de tijd vindt er door diverse invloeden van buitenaf aantasting van het bindmiddel plaats. Zoals een beschadiging of weersinvloeden zoals storm en hagel. Soms vergaat het bindmiddel helemaal.

Is of wordt asbest verboden?

Het toepassen van asbesthoudend materiaal vormt een gevaar voor de volksgezondheid en daarom is het als bouwmateriaal verboden. Het hebben van een asbestdak wordt voorlopig niet verboden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.